Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

Podpořte nás!

Zašlete nám finanční dar na číslo účtu:8500008080/7940  

Domov se zvláštním režimem je certifikovaným pracovištěm "Vážka"

 

Jsme kontaktním místem České alzheimerovské společnosti a na podzim roku 2015 jsme úspěšně tento certifikát obhájili. Jeho platnost je do 17.prosince 2017.

Podívejte se na nová videa

z našich služeb

 

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Poslání

Odlehčovací služba Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích nabízí pomoc na přechodnou dobu seniorům a lidem s demencí od padesáti let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je zajistit pečující osobě čas na vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí. Důraz je kladen zejména na respektování individuálních potřeb, zajištění bezpečného prostředí, podporu soběstačnosti a spolupráci s rodinou.

 

Cílová skupina

Senioři od 60 let a lidé s demencí od 50 let, kteří vlivem stáří, nemoci a ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami si zajistit své životní potřeby.

 

Naše služba není určena

- lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, izolaci případně přímou odbornou lékařskou péči

- lidem, kteří ohrožují svým psychickým stavem bezpečnost, zdraví či život svůj nebo svého okolí a jejichž stav není ovlivnitelný léčbou

- lidem závislým na návykových látkách

- lidem, kterým poskytovatel není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení

- lidem, s nimiž se nelze na základě jazykové a komunikační bariéry domluvit (např. cizinci, lidé neslyšící, lidé hluchoněmí a hluchoslepí)

- vyjímku může učinit ředitel organizace

 

Ubytování                                                                                                                                                                                              Pro tuto službu jsou k dispozici 4 lůžka. Pokoj si klient může dovybavit drobnostmi z domova.

 

Dlouhodobé cíle služby

- zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb s cílem uspokojovat co nejlépe bio-psycho-sociální a duchovní potřeby klientů

- zajistit příjemné, inspirující a bezpečné prostředí pro život našich klientů

- zapojit klienty do dění v Domově a podporovat je v zachování jejich dosavadních schopností.

 

Pokud máte zájem o tuto službu, kontaktujte Ilonu Pelánovou (tel. 568 834 947) nebo Martinu Cahovou (568 834 958). V případě potřeby volejte nepřetržitou službu na tel. č. 568 834 949.

 

Všechny potřebné dokumenty a formuláře potřebné k přijetí do domova najdete v záložce Dokumenty a formuláře ke stažení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporují nás

 

Logo Altreva jpg

NAZEV WEBU