DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

POSLÁNÍ

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích usiluje o vytvoření domácího prostředí pro skupinu lidí s lehkým a středním mentálním, případně kombinovaným postižením, kteří potřebují v každodenních činnostech pomoc druhé osoby a nemohou žít ve své vlastní domácnosti. Služba nabízí individuální míru pomoci a asistence v běžných úkonech sebeobsluhy a v činnostech běžných pro vrstevníky klientů.

CÍLOVÁ SKUPINA

Lidé ve věku od 40 let, ale zejména předseniorského věku s lehkým a středním mentálním, případně kombinovaným postižením, kteří potřebují v každodenních činnostech pomoc druhé osoby a nemohou žít ve své domácnosti.

UBYTOVÁNÍ

Nabízíme nadstandartní jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, jejichž součástí je koupelna s WC. Kapacita služby je 14 lůžek. Pokoj si klient může dovybavit drobnostmi z domova, které jsou pro něj důležité a má je rád.

Dlouhodobé cíle služby

- vytvářet domácí prostředí včetně aktivního zapojení klientů do chodu domácnosti podle jejich schopností, dovedností a zájmu

- zprostředkovat klientům zapojení do běžného způsobu života jejich vrstevníků, např. lidi do 65 let podporovat k zapojení se do chráněného či otevřeného trhu práce, lidem nad 65 let umožnit kontakt s vrstevníky apod.

- nestěhovat klienty při zhoršení zdravotního stavu, který nevyžaduje trvalou lékařskou péči nebo po dosažení seniorského věku do jiného zařízení

- zachovávat rodinné vazby tím, že různé sociální služby poskytované naším střediskem mohou využívat lidé s rodinnými vazbami (rodiče senioři a jejich dospělé děti s postižením).

 

Naše služba není určena

- lidem s poruchou autistického spektra

- lidem, kteří potřebují trvalou lékařskou (i odbornou lékařskou) péči

- lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, izolaci, případně přímou odbornou lékařskou péči

- lidem, kteří ohrožují svým psychickým stavem bezpečnost, zdraví či život svůj nebo svého okolí a jejichž stav není ovlivnitelný léčbou

- lidem závislým na návykových látkách

- lidem, kterým poskytovatel není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení

- lidem, s nimiž se nelze na základě jazykové a komunikační bariéry domluvit (např. s cizinci, lidmi neslyšícími, lidmi hluchoněmými a hluchoslepými)

- výjimku může učinit ředitel organizace.

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte naši sociální pracovnici Ivu Horálkovou na tel. č. 568 834 956 nebo e-mailu: socialni@domovmysliborice.cz

Všechny potřebné formuláře k této službě najdete v podzáložce Dokumenty a formuláře ke stažení.