ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

POSLÁNÍ

Odlehčovací služby Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích nabízí pomoc na přechodnou dobu seniorům a lidem s demencí od padesáti let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je zajistit pečující osobě čas na vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí. Důraz je kladen zejména na respektování individuálních potřeb, zajištění bezpečného prostředí, podporu soběstačnosti a spolupráci s rodinou.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři od 60 let a lidé s demencí od 50 let, kteří vlivem stáří, nemoci a ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami si zajistit své životní potřeby.

 

UBYTOVÁNÍ

Pro tuto službu jsou k dispozici 4 lůžka. Pokoj si klient může dovybavit drobnostmi z domova, které jsou pro něj důležíté a má je rád.

 

Dlouhodobé cíle odlehčovacích služeb

- zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb s cílem uspokojovat co nejlépe bio-psycho-sociální a duchovní potřeby klientů

- zajistit příjemné, inspirující a bezpečné prostředí pro život našich klientů

- zapojit klienty do dění v Domově a podporovat je v zachování jejich dosavadních schopností.

 

Naše služba není určena

- lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, izolaci, případně přímou odbornou lékařskou péči

- lidem, kteří ohrožují svým psychickým stavem bezpečnost, zdraví či život svůj nebo svého okolí a jejichž stav není ovlivnitelný léčbou

- lidem závislým na návykových látkách

- lidem, kterým poskytovatel není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení

- lidem, s nimiž se nelze na základě jazykové a komunikační bariéry domluvit (např. s cizinci, lidmi neslyšícími, lidmi hluchoněmými a hluchoslepými)

- vyjímku může učinit ředitel organizace

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte naši sociální pracovnici Ivu Horálkovou na tel. č. 568 834 959 nebo e-mailu: socialni@domovmysliborice.cz.

Všechny potřebné dokumenty a formuláře potřebné k přijetí do domova najdete v podstránce Dokumenty a formuláře ke stažení.